СТАТУТ
громадської спілки
«ПЕСТ КОНТРОЛЬ України»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ПЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ»
Протокол № 1 від 25 березня 2018 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ПЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ» (далі – Спілка) є громадським об’єднанням, яке об’єднує осіб на основі спільності інтересів своїх членів (учасників) для задоволення своїх законних прав і свобод, реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
 2. 1.2. Спілка здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законодавства України та цим Статутом.
 3. 1.3. Діяльність Спілки поширюється на територію України.
 4. 1.4. Спілка діє на засадах добровільності, самоврядування, законності, прозорості, відкритості та публічності.
 5. 1.5. Спілка є неприбутковою та набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку, форму спеціального одягу, інші атрибути та реквізити, зразки яких затверджуються Загальними зборами членів Спілки.
 6. 1.6. Символіка Спілки реєструється у встановленому законодавством України порядку.
 7. 1.7. На працівників Спілки поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.
 8. 1.8. Повне найменування Спілки:
  - українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ПЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ».
 9. 1.9. Скорочене найменування Спілки:
  - українською мовою: ГС «ПЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ».
 10. 1.10. Повна назва Спілки:
  - англійською мовою: «PEST CONTROL OF UKRAINE».
 11. 1.11. Місцезнаходження Спілки: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, будинок 50, кімната 26.

2. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

 1. 2.1. Основною метою діяльності Спілки є: розвиток сфери пест контролю України, здійснення контролю в сфері агробізнесу, виробництва харчових продуктів, побутовому секторі та продовольчій безпеці, впровадження новітніх заходів з дезінсекції та механізмів саморегулювання у галузі пест контролю в Україні.
 2. 2.2. Основними напрямками діяльності Спілки є:
  1. 2.2.1. участь у розробці пропозицій до законодавства та інших нормативно-правових документів у сфері пест контролю, зокрема, щодо адаптації європейського стандарту EN16636;
  2. 2.2.2. розробка стандартів щодо роботи фахівців пест контролю та визначення професії фахівця з пест контролю і включення її до класифікатора професій;
  3. 2.2.3. створення та забезпечення діяльності CALL-центру для звернгень населення з питань боротьби із шкідниками, діяльності чи бездіяльності суб’єктів, які працюють у сфері пест контролю;
  4. 2.2.4. збір та аналіз інформації, що стосується пест контролю в Україні та закордоном, вивчення останніх тенденцій, наукових і практичних досягнень у цій сфері;
  5. 2.2.5. робота у сфері протидії недобросовісної конкуренції та надання рекомендацій щодо вдосконалення процедур проведення тендерів у сфері пест контролю;
  6. 2.2.6. сприяння участі представників членів Спілки у громадських радах при органах державної влади та місцевого самоврядування;
  7. 2.2.7. розробка механізмів інформування громадськості та замовників про небезпечні інсекциди та підготовка матеріалів про сучасні та безпечні засоби та технології, яківикористовуються у сфері пестконтролю;
  8. 2.2.8. проведення міжнародних, всеукраїнських та локальних наукових конференцій, круглих столів, конкурсів, змагань з суспільно-актуальних питань на безоплатній основі;
  9. 2.2.9. надання безоплатної консультативної допомоги;
  10. 2.2.10. здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної та місцевого самоврядування;
  11. 2.2.11. здійснення просвітницької діяльності серед населення та фахівців;
  12. 2.2.12. розробка та реалізація проектів, спрямованих на вирішення актуальних суспільних проблем у сфері малого підприємництва, освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, екології, науки, транспорту, фітосанітарії, соціального захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів тощо;
  13. 2.2.13. суспільне реагування на протиправні рішення органів державної влади та місцевого самоврядування;
  14. 2.2.14. суспільне лобіювання актуальних та необхідних проектів рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;
  15. 2.2.15. організація та проведення навчальних програм для молоді на безоплатній основі, спрямованих на розвиток у них лідерських, організаційних та аналітичних якостей;
  16. 2.2.16. організація культурних фестивалів, виставок, подій, акцій тощо на безоплатній основі;
  17. 2.2.17. організація публікації друкованих матеріалів, що містять наукові праці та дослідження членів Спілки та її партнерів у сфері пест контролю, через друковані та електронні засоби, створені Спілкою, на безоплатній основі;
  18. 2.2.18. сприяння випуску та розповсюдженню наукової та методичної на безоплатній основі;
  19. 2.2.19. створення інформаційно-комунікаційної платформи для об’єднання фахівців у сфері пест контролю та дезинсекції в рамках реалізації цілей Спілки, зокрема сприяння розвитку науки і освіти, розвитку навчальної-виховної та наукової-технологічної бази освітніх закладів України, практичній реалізації новітніх науково-освітніх програм;
  20. 2.2.20. сприяння участі громадськості у законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;
  21. 2.2.21. участь в організації і проведенні незалежної громадської і наукової експертизи проектів нормативних документів, положень, чинного законодавства і питань, що стосуються статутної мети та завдань Спілки;
  22. 2.2.22. залучення фінансових ресурсів для здійснення своїх мети на напрямів діяльності, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами.

3. ПРАВКА СПІЛКИ


4. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ СПІЛКИ


6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ


7. ПРЕЗИДЕНТ СПІЛКИ


8. ДИРЕКТОР СПІЛКИ


9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ


10. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ


11. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ


12. МАЙНО ТА КОШТИ СПІЛКИ


13. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ


14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ


15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


16. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ


17. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА РОБОТА


18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 3.1. Для досягнення проголошених напрямів діяльності Спілка у встановленому чинним законодавством порядку має право:
  • - представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
  • - залучати до виконання робіт, пов'язаних з виконанням статутних завдань Спілки, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;
  • - з метою обміну досвідом роботи, сприяти своїм членам в організації поїздок закордон та прийняттю діячі в зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні;
  • - ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
  • - співпрацювати з іншими громадськими формуваннями, які за своєї діяльністю близькі до статутної діяльності Спілки;
  • - укладати договори про співпрацю з підприємствами, установами, організаціями та іншими об’єднаннями громадян;
  • - розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, мету та завдання;
  • - сприяти організації курсів, семінарів, «круглих столів» тощо з питань діяльності Спілки на безоплатній основі;
  • - брати участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів України;
  • - брати участь у розробці інформаційних програм і навчальних посібників з питань статутної діяльності Спілки;
  • - здійснювати міжнародні зв'язки;
  • - сприяти організації та брати участь у міжнародних культурно-просвітницьких заходах, наукових та практичних конференціях, семінарах;
  • - укладати відповідні угоди з міжнародними громадськими та благодійними організаціями;
  • - для виконання статутних завдань засновувати засоби масової інформації, Інтернет-видання;
  • - вносити пропозиції, що стосуються статутної діяльності Спілки, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
  • здійснювати громадську експертизу актів законодавства;
  • - надавати свої незалежні висновки з питань статутної діяльності Спілки;
  • - отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей, мети та завдань;
  • - створювати юридичні особи (товариства, підприємства, громадські об’єднання, ін.) , необхідні для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Спілки, передбачених цим Статутом;
  • - видавати в установленому чинним законодавством порядку, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо-, відео носіях), яка пропагує принципи та ідеї, для відродження та реалізації яких створено Спілку, і які тісно пов’язані з її основною діяльністю;
  • - купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності), здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності відповідно до чинного законодавства, за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно з законодавством України та інших держав;
  • - збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері статутної діяльності Спілки;
  • - виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній меті діяльності Спілки та міжнародним зобов’язанням України і засадам її зовнішньої та оборонної політики;
  • - отримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами та використовувати за цільовим призначенням гуманітарну допомогу, а також відправляти гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України «Про гуманітарну допомогу»;
  • - мати свій автотранспорт для здійснення статутної діяльності Спілки та доставки гуманітарних вантажів.
 • 3.2. Для реалізації мети та основних напрямів діяльності, визначених у даному Статуті, Спілка користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з її діяльністю згідно з законодавством України.
  1. 4.1. Засновники є членами Спілки.
  2. 4.2. Члени Спілки беруть участь в її діяльності на добровільній основі. Членство в інших організаціях не заперечує членство у Спілці.
  3. 4.3. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, та фізичні особи, які перебувають на території України на законих підставах та на момент вступу до Спілки досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними, які підтримують мету і напрями діяльності Спілки, визнають Статут Спілки та беруть участь в її роботі.
  4. 4.4. Прийом до членів Спілки:
   1. 4.4.1. Кандидат у члени Спілки, який відповідає умовам п.п. 4.3., подає письмову заявуна ім’я Директора Спілки; 
   2. 4.4.2. Прийом до членів Спілки юридичних осіб здійснюється на підставі заяви, яка підписана уповноваженою особою, яка має право представляти кандидата у члени Спілки відповідно до чинного законодавства. Представник юридичної особи приватного права бере участь в діяльності Спілки на підставі довіреності юридичної особи, оформленої відповідно до чинного законодавства;
   3. 4.4.3. Заява кандидата розглядається Директором Спілки, який приймає рішення відповідно до порядку, визначеного у Положенні про участь в Спілці;
   4. 4.4.4. Реєстрація членів Спілки ведеться у Книзі реєстрації членів.
  5. 4.5. Права члена Спілки:
   • - обирати і бути обраними до керівних органів Спілки, брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою;
   • - брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Спілки;
   • - вільно критикувати будь-який орган Спілки, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Голови Спілки та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;
   • - звертатися до органів Спілки із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з її діяльністю, та отримувати відповіді;
   • - оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки;
   • - звертатися до органів Спілки за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
  6. 4.6. Члени Спілки зобов’язані:
   • - дотримуватись Статуту Спілки та внутрішніх положень;
   • - виконувати рішення керівних органів Спілки;
   • - своєчасно сплачувати вступні та членські внески у розмін і в термін, що встановлюються Ревізійною комісією Спілки;
   • - сприяти здійсненню завдань Спілки;
   • - брати участь у заходах, що проводяться Спілкою.
  7. 4.7. Припинення членствау Спілці.
   1. 4.7.1. Кожний член Спілки має право у будь-який час вийти зі Спілки (припинити членство). Припинення членства у Спілці відбувається на підставі письмової заяви члена Спілки, поданої Директору Спілки. Членство припиняється з дня подання такої заяви, разом з цим одночасно припиняється перебування члена на будь-яких виборних посадах у Спілці(членство в Ревізійній комісіїі, ін.).
   2. 4.7.2. Майно та кошти, передані членом за час членства у Спілці як вступні, членські, цільові та добровільні внески до Спілки, у випадку виходу члена не повертаються.
   3. 4.7.3. Член Спілки, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень про те, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки за цим Статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Спілки, або в інших випадках, може бути виключений з членів Спілки за рішенням Загальних зборів членів на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом.
   4. 4.7.4. При вирішенні питання про виключення члена зі Спілки останній участі у голосуванні не бере.
   5. 4.7.5. Членство також припиняється у разіс мерті особи.
  1. Органами управління та контролю Спілки є:
   • - Загальні збори членів;
   • - Президент Спілки;
   • - Директор Спілки;
   • - Ревізійна комісія.
  1. 6.1. Загальні збори членів є вищим органом Спілки, які мають право приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів управління Спілки.
  2. 6.2. При вирішенні питань на Загальних зборах кожен із членів має один голос. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Спілки.
  3. 6.3. Чергові Загальні збори членів скликаються Президентом Спілки один раз на рік.
  4. 6.4. Загальні Збори членів розглядають питання, винесені на їх розгляд Президентом Спілки, Директорм Спілки, Ревізійною комісією, а також членами Спілки.
  5. 6.5. Позачергові Загальні збори членів скликаються Президентом Спілки, Директорм Спілки або Ревізійною комісією при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Спілки, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
  6. 6.6. Не менш як одна десята частина членів Спілки мають право ініціювати перед Президентом Спілки скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Спілки про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
  7. 6.7. Про скликання Загальних зборів Президент Спілки та\або орган, який є ініціатором скликання Загальних зборів, повідомляє членів Спілки не пізніше ніж за 14днів додатипроведенняЗагальнихзборів, анапозачерговіЗагальнізбори – не пізніше ніж за 5 днів до їх проведення. Письмове (факсимільне та/або електронне та/або смс-повідомлення) повідомлення про скликання Загальних зборів направляється членам Спілки на адресу, вказану в Книзі реєстрації членів. Повідомлення повинно містити інформацію про порядок денний Загальних зборів, дату, місце, час та форму їх проведення.
  8. 6.8. Засідання Загальних зборів можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (учасників) так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.
  9. 6.9. За рішенням Президента Спілки та/або органу, який є ініціатором скликання Загальних зборів, Загальні збори членів можуть бути проведені шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Спілки, які повинні протягом п'яти календарних днів здати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання повідомлення від останнього члена Спілки всі члени повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення.
  10. 6.10. Будь-яке засідання Загальних зборів оформлюється протоколом. У протоколі обов’язково вказується форма проведення Загальних зборів. Якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якоїсь комп’ютерної програми відбувалось засідання.
  11. 6.11. До виключної компетенції Загальних зборів членів належить:
   1. 6.11.1. Визначення основних напрямків діяльності Спілки, затвердження планів та звітів про їх виконання.
   2. 6.11.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Спілки.
   3. 6.11.3. Затвердження зразків емблеми, логотипу, символіки та інших зразків реквізитів Спілки(вразі наявності).
   4. 6.11.4. Прийняття рішення про реорганізацію чи припинення діяльності Спілки.
   5. 6.11.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
   6. 6.11.6. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Президента Спілки та Директора Спілки.
   7. 6.11.7. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Спілки.
   8. 6.11.8. Затвердження річного звіту Спілки.
   9. 6.11.9. Прийняття рішення про виключення члена, відповідно до п.п. 4.7.3 цього Статуту.
   10. 6.11.10. Прийняття рішення про відчуження майна Спілки.
   11. 6.11.11. Прийняття рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Спілки;
   12. 6.11.12. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 2/3 членів, які беруть участь в Загальних зборах. З питань, передбачених п. 6.10.2 (внесення змін до статуту), п. 6.10.4 (прийняття рішення про припинення та реорганізацію), п. 6.10.10 (прийняття рішення про відчуження майна), рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 членів Спілки, які беруть участь в Загальних зборах.
   13. 6.11.13. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для виконання всіх інших органів управління, контролю та членів Спілки.
   14. 6.11.14. Головує на засіданнях Загальних зборів членів особа з числа членів, обрана Загальними зборами. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.
  1. 7.1. Президент Спілки здійснює поточне керівництво, оперативне управління справами в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами членів і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
  2. 7.2. Президент Спілки призначається (безстроково) та звільняється Загальними зборами членів, є підзвітним Загальним зборам і має право виносити на розгляд Загальних зборів пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Спілки.
  3. 7.3. Повноваження Президента Спілки:
   1. 7.3.1. Діє від імені Спілки без довіреності та представляє Спілку у її стосунках з іншими особами підписує від імені Спілки статутні документи.
   2. 7.3.2. Підписує рішення, що приймаються Загальними зборами.
   3. 7.3.3. Визначає ступінь відповідальності керівників Спілки, проводить розподіл обов'язків між ними.
   4. 7.3.4. Здійснює інші виконавчо-розпорядні функції в межах, встановлених Статутом Спілки; 7.3.6. Видає накази і розпорядження, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Спілки.
   5. 7.3.5. Видає розпорядження про припинення повноважень Директора.
   6. 7.3.6. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів.
   7. 7.3.7. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Спілки.
   8. 7.3.8. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Спілки в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
   9. 7.3.9. Готує та подає рекомендації Загальним зборам щодо визначення основних напрямів діяльності Спілки, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Спілки.
   10. 7.3.10. Звітує про свою роботу та роботу Спілки перед Загальними зборами членів.
   11. 7.3.11. Звітування відбувається на чергових Загальних зборах членів. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Спілки.
  1. 8.1. Директор Спілки є виконавчим органом Спілки на період між Загальними зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. Директор Спілки призначається на безстроковий період. Повноваження Директора Спілки припиняються на підставі рішення Загальних зборів Спілки або розпорядженням Президента Спілки.
  2. 8.2. До компетенції Директора Спілки відноситься:
   1. 8.2.1. організація виконання рішень Загальних зборів та Президента Спілки;
   2. 8.2.2. підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Спілки, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Спілки;
   3. 8.2.3. затвердження поточних планів діяльності Спілки та заходів, необхідних для їх виконання;
   4. 8.2.4. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності, затверджує штатний розпис Спілки;
   5. 8.2.5. приймає рішення про прийом та виключення членівС пілки.
   6. 8.2.6. виступає розпорядником коштів та майна Спілки, укладає та підписує від імені Спілки господарські та інші договори, контракти;
   7. 8.2.7. відкриває рахунки в банках;
   8. 8.2.8. готує та подає рекомендації Загальним зборам щодо визначення основних напрямів діяльності Спілки, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Спілки;
   9. 8.2.9. укладає правочини;
   10. 8.2.10. вирішує інші питання діяльності Спілки відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Спілки та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення.
  1. 9.1. Ревізійна комісія Спілки є органом, що здійснює захист прав членів Спілки, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність Президента та Директора Спілки. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою діяльністю Спілки, відокремлених підрозділів, а також фінансовою діяльністю створених Спілкою юридичних осіб та правильним веденням бухгалтерської звітності. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб. Склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами членів безсроково. До складу Ревізійної комісії не може входити Президент та Директор Спілки. Ревізійна комісія у своїй діяльності під звітна Загальним зборам членів Спілки.
  2. 9.2. Ревізійна комісія у відповідності до покладених на неї завдань:
   1. 9.2.1. контролює діяльність Спілки;
   2. 9.2.2. перевіряє річний баланс Спілки та інші фінансово-бухгалтерські документи;
   3. 9.2.3. перевіряє фінансово-господарську діяльність Спілки за результатами фінансового року. За підсумками перевірки готує висновок, в якому міститься інформація про:
    • - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
    • - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
   4. 9.2.4. один раз на рік звітує на чергових Загальних зборах членів про свою роботу та про виявлені під час перевірки порушення;
   5. 9.2.5. надає Загальним зборам членів висновки про діяльність Спілки;
   6. 9.2.6. аналізує виконання кошторису Спілки, у тому числі надходження та облік членських внесків;
   7. 9.2.7. перевіряє порядок розгляду листів, заяв та скарг громадян;
  3. 9.3. Засідання Ревізійної комісії відбуваються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
  4. 9.4. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання Ревізійної комісії приймає ініціатор скликання Ревізійної комісії та повідомляє членів Ревізійної комісії не пізніше як за 5 (п’ять) календарних днів до його проведення про обрану форму засідання. За рішенням ініціатора засідання Ревізійної комісії може проводитись шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються членам Ревізійної комісії, які повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання повідомлення від останнього члена Ревізійної комісії всі члени повинні бути в письмовій формі пhоінформовані Головою Ревізійної комісії, або членом Ревізійної комісії, що ініціював її засідання, про прийняте рішення.
  5. 9.5. Будь-яке засідання Ревізійної комісії оформлюється протоколом. Якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
  6. 9.6. Діяльність Ревізійної комісії може регулюватися Положенням про неї, яке затверджується Загальними зборами членів.
  1. 10.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки можуть бути оскаржені членом Спілки. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів (крім Президента Спілки) можуть бути оскаржені Президентом Спілки. Такі скарги розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Президент Спілки встановлює необхідний термін для їх розгляду, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, неможе перевищувати сорокап'яти днів.
  2. 10.2. За результатами розгляду таких скарг Президент Спілки може:
   • - прийняти рішення з питань, порушених у скарзі, відповідно до своєї компетенції(повноважень);
   • - прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів членів для вирішення порушених у скарзі питань по суті компетентним органом;
   • - прийняти рішення про направлення скарги до Ревізійної комісії для перевірки діяльності Спілки в межах повноважень Ревізійної комісії;
   • - прийняти рішення про відмову у задоволені скарги через відсутність вмотивованих підстав.
  3. 10.3. Рішення, дії та бездіяльність Президента Спілки можуть бути винесені на розгляд Загальних зборів членів. Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,–невідкладно, але непізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
  4. 10.4. У разі незгоди із рішенням член Спілки вирішує питання у судовому порядку.
  1. 11.1. Спілка може у своїй структурі мати відокремлені підрозділи, які є структурними утвореннями, що повністю розділяють мету та напрями діяльності Спілки.
  2. 11.2. Відокремлені підрозділи створюються за територіальним принципом за рішенням Загальних зборів, за місцем роботи, навчання чи проживання членів Спілки при наявності не менше 3 осіб. Голова відокремленого підрозділу призначається Загальними зборами. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.
  3. 11.3. Відокремлені підрозділи в своїй діяльності керуються цим Статутом та Положеннями, прийнятими їх вищими керівними органами та затвердженими Загальними зборами
  4. 11.4. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами та реєструють свою діяльність як відокремлені підрозділи Спілки.
  5. 11.5. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
   1. 11.5.1. Представляють Спілку у межах території, на яку поширюються їх повноваження.
   2. 11.5.2. Реалізують статутні метутанапрямидіяльності Спілки у межах території, наяку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Загальних зборів повноважень.
   3. 11.5.3. Проводять роботу по залученню нових членів з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
  6. 11.6. Керівник відокремленого підрозділу має право:
   1. 11.6.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Спілки для реалізації мети та напрямі в діяльності Спілки.
   2. 11.6.2. Звертатися до керівних органів Спілки, щодо отримання допомоги у реалізації напрямів діяльност іСпілки.
   3. 11.6.3. Бути присутнім на Загальних зборах.
   4. 11.6.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Спілки.
  7. 11.7. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
   1. 11.7.1. Дотримуватися вимог Статуту Спілки.
   2. 11.7.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Спілки рішення керівних органів Спілки
   3. 11.7.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Спілки.
  8. 11.8. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Директора Спілки до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами
  9. 11.9. Припинення діяльності відокремлених підрозділів здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.
  1. 12.1. Спілка може мати у власності майно, кошти, цінні папери необхідні для здійснення її статутної діяльності.
  2. 12.2. Внески членів Спілки можуть здійснюватися у грошовій формі, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за узгодженням між членом Спілки та Загальними зборами членів у гривнях. Спілка отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане йому як внесок.
  3. 12.3. Члени Спілки можуть добровільно та з метою підтримки діяльності Спілки вносити додатково разові членські внески.
  4. 12.4. Спілка може мати у власності або оперативному управлінні споруди, приміщення, житловий фонд, обладнання, інвентар, грошові кошти як в національній так і в іноземній валюті, земельні ділянки, транспорт, а також інше рухоме та нерухоме майно, що не заборонене законодавством України.
  5. 12.5. Власністю Спілки є:
   • - кошти та майно, які надійшли безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
   • - пасивні доходи;
   • - кошти або майно, які надійшли від проведення основної діяльності Спілки, з урахуванням положень Податкового кодексу України;
   • - дотації або субвенції, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
  6. 12.6. Збитки, завдані Спілці в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у встановленому законом порядку.
  7. 12.7. Спілка здійснює щодо належного її майна право володіння, користування та розпорядження в повному обсязі.
  8. 12.8. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Cтатутом.
  9. 12.9. Спілці забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед своїх засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  10. 12.10. За своїми зобов’язаннями Спілка несе відповідальність у межах належного йому майна згідно з законодавством України.
  11. 12.11. Спілка не відповідає за зобов’язаннями засновників, членів Спілки, які, в свою чергу, не відповідають за зобов’язаннями Спілки, якщо інше не передбачено цим Статутом.
  12. 12.12. Кошти Спілки використовуються на:
   • - адміністративно-господарські потреби Спілки;
   • - фінансування заходів Спілки, які проводяться відповідно до статутної мети і напрямів діяльності Спілки;
   • - оренду та придбання необхідного майна;
   • - оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;
   • - інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Спілки.
  13. 12.13. Спілка має власні рахунки у банках у національній та іноземній валютах.
  14. 12.14. З метою виконання поставлених у Статуті мети та напрямків діяльності Спілка може здійснювати необхідну господарську діяльність через створення та/або участь у інших юридичних особах (товариствах, підприємствах, громадських об’єднаннях, ін.) впорядку, встановленому законодавством України.
  15. 12.15. Звіт про використання коштів та іншого майна Спілки оприлюднюється перед кожними черговими Загальними зборами членів і ними затверджується.
  1. 13.1. Спілка відповідно до своїх статутних завдань має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.
  2. 13.2. Міжнародна діяльність здійснюється шляхомучасті у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також у інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
  3. 13.3. При здійсненні міжнародної діяльності Спілка користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
  4. 13.4. Спілка:
   • - організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
   • - проводить спільно з іноземними організаціями дослідження відповідно до напрямів своєї діяльності, публікує їх результати;
   • - реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що несуперечать законодавству України.
  5. 13.5. Спілка має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів, як представників організації для участі в освітніх та інших заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог законодавства України.
  1. 14.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) або саморозпуску(ліквідації).
  2. 14.2. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом приєднання до громадської спілки такого самого статусу.
  3. 14.3. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику(громадській спілці).
  4. 14.4. Саморозпуск Спілки здійснюється на підставі рішення Загальних зборів членів, якщо за нього проголосували три четвертих від присутніх членів або рішення суду.
  5. 14.5. Активи Спілки передаються одній або кільком неприбутковим громадським спілкам відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
  6. 14.6. Після припинення діяльності юридичної особи (саморозпуску), майно надане Спілці у користування державними, громадськими об’єднаннями або громадянами, повертається його колишньому власникові.
  7. 14.7. Саморозпуск Спілки провадиться призначеною Загальними зборами членів ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається судом.
  8. 14.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Спілки, виявляє її дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів для виплати боргів Спілки, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
  9. 14.9. Спілка втрачає права юридичної особи та вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
  1. 15.1/ Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами членів, якщо за них проголосувало не менше ніж три четвертих членів Спілки, які беруть участь в Загальних зборах.
  2. 15.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають повідомленню уповноваженому органу з питань реєстрації згідно з чинним законодавством.
  1. 16.1. Президент та Директор Спілки зобов'язані не рідше одного разу на рік звітувати перед членами Спілки з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Спілки.
  2. 16.2. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах членів Спілки. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Спілки.
  1. 17.1. Спілка здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, зареєстрована в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі упорядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
  2. 17.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.
  1. 18.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються згідно з законодавством України.