МЕМОРАНДУМ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У СФЕРІ

Новини ГС 03.08.2021

26травня 2021 в рамках чергових зборів членів ГС Пест пест контроль України було підписано МЕМОРАНДУМ що до дотримання правил професійної єтики у сфері надання послуг з боротьби та контролю шкідників (ПЕСТ КОНТРОЛЮ).

ТЕКСТ НИЖЧЕ

 

МЕМОРАНДУМ

ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У СФЕРІ

надання послуг з боротьби та конролю шкідників

(ПЕСТ КОНТРОЛЮ)

  Преамбула

 Ми, учасники Громадської спілки «Пест контроль України», будучи переконаними у необхідності об’єднання зусиль українських компаній діючих на ринку  послуги з боротьби з шкідниками, суспільства, представників професійних та громадських об’єднань та впровадження позитивних міжнародних практик у сфері контролю шкідників;

бажаючи розвивати саморегулювання  та спів-регулювання на національному рівні;

вбачаючи необхідність в об’єднанні задля створення ефективних механізмів для  підвищення професійного рівня та конкурентоздатності  членів спілки  –

вирішили об’єднати зусилля задля досягнення цих цілей та засвідчили ці наміри прийняттям  «Правил професійної етики у сфері надання послуг з боротьби та контролю шкідників»

 Усі підписанти Меморандуму (надалі – Сторони) погодилися дотримуватись Правил професійної етики у сфері надання послуг  з боротьби та контролю шкідників (далі – Правила), текст яких додається до цього Меморандуму.

 Усі Сторони засвідчують  відсутність намірів чинити узгодженні дії у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції».

  Правила розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про Антимонопольний комітет», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про охорону навколишнього природного середовища”,“Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, «Про захист прав споживачів», інших нормативно-правових актів.

П Р А В И Л А            

професійної етики у сфері надання послуг  з боротьби та  контролю шкідників.

  Правила встановлюють загальні принципи професійної етики, морально-етичні стандарти,  на основі яких виконується діяльності по контролю за  шкідниками.

Метою розроблення та прийняття даних правил є:

–   зміцнення довіри до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку контролю шкідників;

-    забезпечення безпеки життя, здоров’я і збереження довколишнього середовища ;

–  сприяння становленню механізмів саморегуляції та запобігання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та прав споживачів;

- формування сприятливого конкурентного середовища на ринку боротьби з шкідниками.

Додержання вимог цих Правил є обов’язковим для всіх Сторін.

Розділ І

Загальні положення

1.1. Доброчесна поведінка – поведінка, яка полягає у сумлінному виконанні підприємствами, що провадять діяльність з контролю шкідників, своїх обов’язків перед споживачами і учасниками ринку, шанобливому ставленні до інших гравців ринку  та споживачів, неухильному дотриманні Законодавства  України, інших нормативно-правових актів та вимог цих Правил 

1.2.  Сторони при здійсненні своїй господарської діяльності  будуть керуватись принципами:

1)      добросовісності;

2)      законності;

3)      справедливості;

4)     дотримання ділового етикету та підтримання коректного ставлення  між собою та контрагентами, споживачами;

5)  дотримання стандартів безпеки  при роботи з пестицидами та агрохімікатами, в тому числі і Міжнародних стандартів.

1.3. Сторони визнають несумісними з професійною етикою та мораллю схеми нечесного ведення бізнесу з метою отримання неправомірних переваг або пільг (преференцій), введення в оману споживачів, лобіювання своїх інтересів в державних органах шляхом матеріальних заохочень, хабарів, використання адміністративного ресурсу та інших незаконних способів конкурентної боротьби

Розділ ІІ

Організаційні вимоги

2.1. При проведенні робіт з знешкодження шкідників усі виконавці мають дотримуватись вимог чинного законодавства України незалежно від форми господарювання.

2.2. Член ГС ПКУ  повинен вести облік( у разі необхідності в пестицидах), наявності та використання пестицидів у прибутково-видаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1995 року № 881.

2.3. Член ГО ПКУ для провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів повинен отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

Розділ ІІІ

Технологічні вимоги

 Для провадження господарської діяльності з контролю шкідників Виконавці повинні мати:

1) технологічне обладнання яке відповідає сучасним світовим та нормативним вимогам, та ЗУ

2) складські приміщення, власні або орендовані, які відповідають вимогам чинного законодавства;

3) дозвільні документи на технологічне обладнання( у разі наявності), та хімічні засобі

4) повинні забезпечити працівників, які безпосередньо виконують  роботи засобами індивідуального захисту згідно Національного  Стандарта «Надання послуг з контролю за шкідниками: вимоги,рекомендації  та компетенції»

5) систему контролю якості надання послуг

Розділ ІV

Кваліфікаційні вимоги

4.1.  Гравці ринку мусять мати в штаті організації фахівців із спеціальною освітою (спеціальне навчання та кваліфікаційні курси) яке засвідчене оцінкою їх знань та рівня компетенції.

4.2 Посадові особи та інші працівники  підприємства, що проводять  роботи  з підвищеною небезпекою, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

4.2. Працівники   підприємств, які організовують виконання робіт, пов’язаних з застосуванням пестицидів , У РАЗІ,ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ  ЗАСОБИ З ПЕРЕЛІКУ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ,ДОЗВОЛЕНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ,повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, та медичну книжку встановлених зразків (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”).

 

Розділ V

Контроль за виконанням Сторонами вимог Правил

 Задля створення сприятливого іміджу та підвищення конкурентоздатності  учасників ГС ПКУ і Сторони слідкують за тим, щоб не допускати в своїй роботі порушень чинного законодавства і положень цих Правил.

У разі виявлення будь-яких недоліків Сторони вживають дійових заходів для їх усунення в найкоротший термін.

Координацію та моніторинг щодо виконання вимог цих Правил здійснює ГС ПКУ. Такі заходи мають відповідати законодавству про захист економічної конкуренції.

В разі виявлення порушення Правил Сторонами, Дирекція ПКУ розглядає питання в порядку, визначеному Положенням про Дирекцію та вживає заходів відповідно до законодавства.

Сторони зобов’язані повідомити Дирекцію про випадки і факти порушення положень цих Правил. Повідомлення про порушення повинно мати за мету усунення наслідків, що завдають шкоди діловій репутації Сторін. Воно не може розглядатися як спроба дискредитації чи нанесення шкоди інтересам Сторін.

Розділ VI

Прикінцеві положення

Сторони вважають приєднання до Меморандуму та виконання вимог законодавства та положень цих правил справою своєї професійної честі.

До цих Правил можуть бути внесені зміни і доповнення з врахуванням практичного досвіду Сторін

Правила є безстроковими. Дія Правил може бути припинена для однієї із Сторін за умови письмового попередження про це інших Дирекцію ГС ПКУ. Дирекція ГС ПКУ в цьому випадку бере на себе зобов’язання проінформувати про таку подію всі Сторни  у будь-який можливий спосіб, в тому числі і шляхом публічного сповіщення через ЗМІ. Дія Правил для такої сторони припиняється через два місяці від дня одержання Дирекцією такого повідомлення.

Депозитарієм Правил Сторони визначають ГС  ПЕСТ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ. Дирекція ГС оприлюднює зміст цих Правил та відповідного Меморандуму про дотримання Правил, після чого положення цих Правил є обов’язковими до виконання.

 Кожна із Сторін після приєднання до цього Меморандуму оприлюднює їх на власному інформаційному ресурсі та може використовувати і поширювати цю інформацію без дозволу  спілки.

 Підписання Меморандуму  галузевими об’єднаннями, іншими учасниками ринку  не тягне за собою автоматичного приєднання до ГС ПКУ.